Print  

Referat af generalforsamling

Nedenfor følger referat af seneste generalforsamling i København Karateklub, afholdt den 17. marts 2016.


Formanden byder velkommen.


Valg af dirigent: Mikkel Rønne


Valg af referent: Dorthe Aubertin


Generalforsamlingen er indkaldt lovligt.


Bestyrelsens beretning v/formand Marousca Helqvist:

Det har været et år med masser af begivenheder, de fleste af god karakter.


Vi har fået forbedret vores lokaler, sat høje vinduer mellem dojo 2 og 3, og der er sat nye højttalere op i dojo 1 og 2. Der er sat krukker med sand i caféområdet, og der er opsat en holder til lidt redskaber i dojo 3. Vi har fået sat sensorer til automatisk tænd/sluk af lyset op på toiletter, omklædning og i redskabsrummet. Vi vil rigtig gerne have lydisoleret dojoerne, da akustikken ikke er, hvad den kunne være, og det ville nok også være rart for vores naboer.


Vi vil gerne have at vores lokaler bruges mere. Tidligere har Alle Tiders Dans lejet sig ind, men de har flyttet lokaler og har derfor ikke længere brug for at leje sig ind hos os. Vi har sat plakater op omkring udlejning på ruderne ud mod vejen. Det er blevet foreslået, at badmintonklubber kunne bruge vores lokaler.


Vi har brug for flere medlemmer og har i efteråret kørt en hvervekampagne, hvor der blev produceret en ny flyer og sendt et brev til alle forældre med børn i klubben. Dette har resulteret i en tilgang af 18 nye vokesnmedlemmer. Normalt har vi lange ventelister til børneholdene, men det er ikke tilfældet nu, og vi har derfor sat gang i en hvervekampagne for at få tilgang af nye børn, hvor vi bl.a. kører en reklame i biograferne.


Vi er kendt for et godt klubmiljø med mange arrangementer, vi har bl.a. haft Cafeaften med Sensei Henrik. Sommerens instruktørarrangement fandt sted i i Go High park, og det var en fantastisk dag. Der holdes gode fester i klubben, som arrangeres af vores festudvalg. Der er lige tiltrådt et nyt festudvalg som med nye øjne, ører og ideer vil arrangere nye, spændende fester. Casper og Marousca har været til IOGKF-årsmøde på Bosei; næste IOGKF-årsmøde vil blive afholdt i København Karateklub.


Tak til alle, der er med til at gøre klubben til et godt sted at være, tak til alle instruktører.


Chefinstruktørens beretning v/Casper Petersen:

2015 har været et år med et højt aktivitetsniveau med en god blanding af børn, unge og voksne. Vi har afholdt træningsdage for unge, overnatning, biograf, stævner, og mini-gasshuku. Vi prøver at tilgodese vores instruktører og give dem den anerkendelse, som de fortjener for deres store arbejde. Klubben og IOGKF tilbyder mange arrangementer, og medlemmerne er gode til at støtte op omkring disse. Flere voksne medlemmer er også begyndt at deltage i internationale gasshukuer. Derudover er vi den klub, som i 2015 har vundet allerflest medaljer til alle afholdte stævner. Frivillighed og deltagelse er vigtigt for klubben, og vi skal huske at værne om vores frivillige.


Fremlæggelse af regnskab:

Bruttoresultatet for 2015 er et underskud på 22.039, som vi har dækket med vores opsparing. Underskuddet skyldes bl.a. et fald i vores indtægt, huslejen der løbende stiger 3% årligt, og manglende indtægter på udlejning af vores lokaler.


Budget 2016: vi budgetterer med at komme ud med et overskud på 6.500, men for at komme i hus med dette er vi nødt til at sætte kontingentet op med 100 kr. per sæson. Mht. lokaletilskud, så regner vi med at få lidt mere i forhold til 2015. I 2015 havde vi ingen tilskud fra fonde, og der er heller ikke budgetteret med nogen i 2016.


Arrangementer og aktiviteter 2016: Busser vil komme til at koste ca. 25.000, betaling af gasshuku og stævner er budgetteret til 10.000. Henlæggelser til vores instruktører til Japan-rejser i år: 37.000.


Rejse- og markedsføringsudgifter: der er afsat 40.000.


Lokaleudgifter: huslejen er budgetteret til 656.000, var i 2015 658.296.


Administrationsudgifter: budgetteret til 47.200, var i 2015 45.729.


Vi har stadig en buffer i banken på 100.000, men den vil vi selvfølgelig helst ikke pille ved.


Der har været afholdt et møde med vores kontaktperson hos kommunen vedr. muligheden for et øget tilskud, hvor vi blev anbefalet at sende en ansøgning til lokaleudvalget. Vores ansøgning for øget tilskud blev desværre afvist, men vi har fået 37.000 som en enkeltpost.


Vores husleje stiger ifølge kontrakten med 3% årligt, men da vores kontingenter længe har været uændrede, så er huslejen begyndt at gnave i den luft, vi har haft i økonomien. Vi er indgået i en dialog med udlejers administrator, der har udvist forståelse for vores situation og har tilbudt at tilbagerulle reguleringen af huslejen for 2016 og 2017, så vi i disse år betaler husleje som i 2015. Vi prøver, om vi kan få en engangsstøtte fra ejeren, da denne tilbagerulning af huslejestigningen desværre ikke hjælper os ret meget. Dialogen fortsætter løbende, da vi er glade for at være her, og ejeren er også glad for at have os, så alle håber på en langvarig løsning. Dog skal vi lige være opmærksomme på, hvordan de 3% kommer på igen i 2018; vil huslejen da kun stige med 3% eller vil den stige med de samlede procenter for 2016, 2017 og 2018?


Regnskabet vedtaget enstemmigt.


Fastsættelse af kontingent:

Startende fra august ønskes kontingentet sat op med kr. 100 pr. sæson. Enstemmigt vedtaget.


Budget 2016:

Der er budgetteret med et resultat på 6.500. Beregnet med uændret medlemstal men med stigning i kontingentet. Budget vedtaget enstemmigt.


Forslag til bestyrelsen:

Der var ingen forslag.


Valg til bestyrelsen:

På valg er:
Jens Wandler, medlemskasser
Peter Makki, kasserer
Claus Nielsen, udtræder ved sommerferien

Suppleanter: Jens Vissing


Formanden har været ude på jagt efter nye medlemmer til bestyrelsen. Dorthe og Vibeke har accepteret at stille op, og Jens Vissing stiller også gerne op.


Jens Wandler, Peter Makki og Jens Vissing er genvalgt. Vibeke og Dorthe valgt, vi finder ud af hvem der skal være suppleant og menigt medlem. Vibeke foreslog sig selv som suppleant.


Valg af revisor:

GR Revision & Rådgivning


Årets Monrad:

Årets vinder har været i klubben siden sin konfirmation og deltager flittigt i klubbens aktiviteter. Står ofte som et godt eksempel for klubbens øvrige medlemmer. Prisen går til Nicklas.


Eventuelt:
En hånd til bestyrelsen for det gode arbejde og for at sørge for, at vi har en dejlig klub.
Ros til dirigenten, ros til vores webmaster, der laver et fint stykke arbejde.